W jaki sposób działa dźwignia finansowa?

D?wignia finansowa – jest to instrument, dzi?ki któremu ma?? sum? pieni?dzy mo?na kontrolowa? przedsi?wzi?cie o znacznie wi?kszej warto?ci. D?wignia finansowa ma sens wtedy, kiedy dofinansowuj?c inwestycj? kapita?em obcym mo?emy liczy? na zwi?kszenie zysków przynajmniej w stopniu pozwalaj?cym na sp?at? kosztów pozyskania kapita?u.

Tak? definicj? mo?emy znale?? w internecie. A jak to dzia?a w wypadku inwestycji w programie Agrofortis?

Za?ó?my, ?e dzia?ka, w któr? inwestujesz w programie kosztuje £20,000.

Ty p?acisz £60 miesi?cznie.

Przyjmijmy, ?e rocznie wzrost warto?ci gruntów rolnych to tylko 10%.

Twoje wp?aty w ci?gu roku kumuluj? £720 rocznie.

Warto?? Twojej dzia?ki wzros?a w tym czasie o 10%, czyli £20,000 x 10% = £2,000.

W?o?ony kapita? to £720, a zysk £2,000.

Zarobi?e? wi?c ponad 277%!

Miesi?cznie oznacza to zysk w wysoko?ci ponad £100 (£2,000 podzielone na 12 miesi?cy minus £60 funtów, które wp?acamy).

Je?li za?o?ymy, ?e wzrost ceny gruntów rolnych to 30% rocznie (a tak szacuje GUS), wtedy roczna stopa zwrotu inwestycji z wykorzystaniem Agrofortis wynosi a? 833%!

Dzieje si? tak dlatego, poniewa? Ty wp?acasz tylko £60 miesi?cznie, ale ca?a warto?? aktywa pracuje na Twój zysk. Ca?a warto?? dzia?ki pracuje dla Ciebie, mimo, ?e jeszcze jej nie sp?aci?e?!

Dzia?a to podobnie jak w przypadku zakupu mieszkania. Kupujesz go na kredyt i jest Twoje chocia? sp?acasz raty jeszcze przez wiele lat. Zawsze jednak gdy cena mieszkania ro?nie, Ty zarabiasz. Mo?esz tak?e od samego pocz?tku zarabia? wynajmuj?c swoje mieszkanie, a jednocze?nie sp?aca? raty. Na inwestycji w mieszkania niestety nie zarobisz tak wiele, poniewa? ceny mieszka? nie rosn? tak szybko, jak w przypadku gruntów rolnych.

Warto równie? pami?ta?, ?e inwestycje w nieruchomo?ci to inwestycje d?ugoterminowe. Z czasem zarobione pieni?dze mo?esz wykorzysta?, aby zainwestowa? w kolejne dzia?ki, i pomna?a? swój maj?tek.

Oczywi?cie powy?sze wyliczenia opieraj? si? tylko na jednym czynniku – wzro?cie warto?ci gruntów spowodowanym up?ywem czasu, nie uwzgl?dnia zysków zwi?zanych z innymi czynnikami, o których mo?esz przeczyta? tutaj.

 Oferta dzia?ek w programie Agrofortis

Jak inwestowa? w grunty rolne nie maj?c kapita?u i zdolno?ci kredytowej?