Jak zainwestować w grunty rolne nie mając kapitału i zdolności kredytowej?

Inwestycje, jakiegokolwiek typu, wymagaj? nak?adu finansowego – to fakt. Je?li jednak nie posiadamy kapita?u, zazwyczaj udajemy si? do banku, aby uzyska? kredyt. Na dzie? dzisiejszy kredyty s? jednak dost?pne g?ównie dla osób, które ich nie potrzebuj?…

Dlatego chcia?bym zach?ci? Ci? do zapoznania si? z programem Agrofortis. Jest to program inwestycyjny firmy Treeneo, który umo?liwia zakup gruntu rolnego bez potrzeby uzyskiwania kredytu w banku. Agrofortis dopuszcza mo?liwo?? ratalnej sp?aty nale?no?ci w bardzo przyst?pnej wysoko?ci pojedynczej raty miesi?cznej – od £60 (lub 300 PLN). Poniewa? nie jest to po?yczka ani kredyt, nie maj? tutaj zastosowania odsetki kredytowe.

Jakie zalety ma program Agrofortis?

 1. Nie musisz sam szuka? dzia?ek spe?niaj?cych warunków dobrej inwestycji gruntowej. Sprzedawane w programie dzia?ki s? starannie wyselekcjonowane, jak równie? po?o?one w logicznie podzielonych kompleksach. Oznacza to, ?e grunty te s? w klasie umo?liwiaj?cej przekszta?cenia, maj? dobry dost?p do dróg i mediów. Kompleksy aktualnie oferowane w programie Agrofortis s? oddalone od 20 do 30 kilometrów od Olsztyna. Dodatkowym atutem jest fakt, ?e dzia?ki te s? zlokalizowane w regionie Warmii i Mazur – wi?kszo?? dzia?ek jest po?o?na w pobli?u jezior.

 2. Firma, która sprzedaje te dzia?ki inwestorom ma swoj? siedzib? w ich pobli?u (Olsztyn) i jest dost?pna dla inwestorów równie? po zakupie. Oznacza to, ?e klienci mog? liczy? w ka?dej chwili na merytoryczn? pomoc dotycz?c? obs?ugi inwestycji.

 3. Kupuj?c ziemi? w programie uczestniczysz w nieformalnej grupie inwestycyjnej. Poniewa? dzia?ki s? zorganizowane w kompleksy, b?dziesz mia? jako swoich s?siadów innych inwestorów. Taka grupa b?dzie mia?a realny wp?yw na to co dzieje w okolicy, szczególnie w odniesieniu do lokalnych w?adz.

 4. Agrofortis GWARANTUJE finansowanie inwestycji nawet do 85% jej warto?ci. Nie musisz stara? si? o kredyt w banku, co znacza, ?e praktycznie ka?dy mo?e zosta? inwestorem ziemskim. Finansowanie w programie to intersuj?ce rozwi?zanie oparte o d?wigni? zakupow?.

 5. Treeneo posiada swoje przedstawicielstwo na terenie Wielkiej Brytanii. Oznacza to, ?e na przyk?ad wp?aty na inwestycj? mo?na dokona? na konto w UK.

Jak to dok?adnie dzia?a?

Przyst?puj?c do programu Agrofortis mo?esz wybra? jedn? z czterech opcji inwestycyjnych:

Opcje inwestycyjne Agrofortis

Opcja 1 – na pocz?tek dostajesz 10% rabatu od ceny dzia?ki, nast?pnie wp?acasz 30% jej warto?ci (po rabacie) i otrzymujesz akt w?asno?ci. Reszt? nale?no?ci za nieruchomo?? sp?acasz w nieoprocentowanych ratach po £60 / 300 PLN na miesi?c.

Opcja 2 – podobna do opcji 1, ale na pocz?tek wystarczy, ?e wp?acisz 15% ceny dzia?ki. W tej opcji tak?e dostajesz rabat w wysoko?ci 5%. Miesi?czna rata w tej opcji to £120 / 600 PLN.

Opcja 3 – pierwsza wp?ata to 6000 PLN, niezale?nie od ceny dzia?ki. Tutaj tak?e otrzymujesz akt w?asno?ci, a Twoja miesi?czna rata to minimum £100 lub 500 PLN.

Opcja 4 – aby uruchomi? inwestycj? potrzebujesz tylko £60 / 300 PLN! W tym wypadku podpisujesz umow? przedwst?pn?, która gwarantuje rezerwacj? dzia?ki i zamro?enie ceny. Umowa taka zobowi?zuje obydwie strony do zawarcia umowy sprzeda?y w momencie kiedy zgromadzony kapita? osi?gnie 30% warto?ci dzia?ki (przej?cie na opcj? numer 1) lub 15% (przej?cie na opcj? numer 2, oznacza to zwi?kszenie miesi?cznych sp?at na kwot? £120). Wzór takiej umowy przedwst?pnej mo?esz obejrze? klikaj?c tutaj.

 

Przyk?adowy akt notarialny, spisywany w chwili zawarcia w?a?ciwej umowy sprzeda?y mo?esz obejrze? klikaj?c tutaj.

Zakup nieruchomo?ci w programie Agrofortis nie wi??e si? z ?adnym kredytem czy oprocentowaniem, jest to ratalna sprzeda? na postawie umowy pomi?dzy kupuj?cym i sprzedaj?cym. Nie ma te? z góry okre?lonej ilo?ci rat czy czasu trwania umowy, poniewa? ilo?? rat zale?y od warto?ci dzia?ki, a ta jest zale?na oczywi?cie od jej wielko?ci i ceny za metr kwadratowy. Dodatkowo mo?esz swoj? nieruchomo?? sp?aca? wi?kszymi kwotami ni? wymienione powy?ej – to zimniejszy ilo?? rat i skróci okres sp?aty.

W razie pyta? zapraszam do kontaktu.

Oferta dzia?ek w programie Agrofortis

W jaki sposób dzia?a d?wignia finansowa?

4 comments

 1. To zależy od wielkości działki i ceny za metr. Przykładowo, jeśli działka ma 3000 metrów (taka jest mniej więcej wielkość większości działek w programie), a cena za metr to 32 PLN, to wtedy cena działki wynosi 96000 PLN. Przy wpłacie 15% na początek i spłacie po 600 PLN miesięcznie, okres trwania inwestycji to 11 lat i 3 miesiące. Ale w wypadku spłaty tej samej działki w systemie 30% wpłaty na początku i 300 PLN miesięcznie, będzie to 18 lat i 7 miesięcy. W tych wyliczeniach przyjęte zostało, że klient nie otrzymał żadnego rabatu (a można taki wynegocjować) i nie nadpłacał zobowiązania. Kwoty 300 PLN i 600 PLN miesięcznie to są minimalne spłaty miesięczne, można wpłacać więcej, co skraca okres inwestycji.

  Dodam jeszcze, że jeśli mieszkasz w Anglii czy Irlandii (a także w każdym innym kraju, w którym walutą jest Euro), możesz i jest to wskazane, aby podpisać umowę w programie w walucie, w której zarabiasz. Wtedy wahania kursów w ogóle Cię nie dotyczą.

  Proszę o kontakt, jeśli masz jeszcze jakieś pytania.

 2. Jesli przystapie do programu mieszkajac w uk co sie stanie gdy powroce do pl Zawarcie jakiej umowy bedzie dla mnie korzystniejsze ?

  1. Witam,
   Zawsze najlepiej jest zawrzeć umowę w walucie, w której się zarabia. Myslę, że nie powinno być problemu z przewalutowaniem umowy, ale to już trzeba by było ustalać z biurem firmy Treeneo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *