Jak zainwestować w grunty rolne nie mając kapitału i zdolności kredytowej?

Inwestycje, jakiegokolwiek typu, wymagaj? nak?adu finansowego – to fakt. Je?li jednak nie posiadamy kapita?u, zazwyczaj udajemy si? do banku, aby uzyska? kredyt. Wi??e si? to przede wszystkim z tym, ?e musimy posiada? zdolno?? kredytow?. Kredyt z banku oznacza oczywi?cie odsetki – element obni?aj?cy zysk z inwestycji. Je?li mieszkasz te? w UK, a chcesz inwestowa? w Polsce, uzyskanie kredytu w polskim banku nie jest ?atwe, a angielskie banki raczej nie chc? zabezpiecza? kredytu na nieruchomo?ci nie znajduj?cej si? na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Dlatego chcia?bym zach?ci? Ci? do zapoznania si? z programem Agrofortis. Jest to program inwestycyjny firmy Treeneo, który umo?liwia zakup gruntu rolnego bez potrzeby uzyskiwania kredytu w banku. Agrofortis dopuszcza mo?liwo?? ratalnej sp?aty nale?no?ci w bardzo przyst?pnej wysoko?ci pojedynczej raty miesi?cznej – od £60 (lub 300 PLN). Poniewa? nie jest to po?yczka ani kredyt, nie maj? tutaj zastosowania odsetki kredytowe.

Jakie zalety ma program Agrofortis?

  1. Nie musisz sam szuka? dzia?ek spe?niaj?cych warunków dobrej inwestycji gruntowej. Sprzedawane w programie dzia?ki s? starannie wyselekcjonowane, jak równie? po?o?one w logicznie podzielonych kompleksach. Oznacza to, ?e grunty te s? w klasie umo?liwiaj?cej przekszta?cenia, maj? dobry dost?p do dróg i mediów. Kompleksy aktualnie oferowane w programie Agrofortis s? oddalone do 30 kilometrów od Olsztyna. Dodatkowym atutem jest fakt, ?e dzia?ki te s? zlokalizowane w regionie Warmii i Mazur – wi?kszo?? dzia?ek jest po?o?na w pobli?u jezior lub bezpo?rednio posiadaj? lini? brzegow?.

  2. Firma, która sprzedaje te dzia?ki inwestorom ma swoj? siedzib? w ich pobli?u (Olsztyn) i jest dost?pna dla inwestorów równie? po zakupie. Oznacza to, ?e klienci mog? liczy? w ka?dej chwili na merytoryczn? pomoc dotycz?c? obs?ugi inwestycji.

  3. Kupuj?c ziemi? w programie uczestniczysz w nieformalnej grupie inwestycyjnej. Poniewa? dzia?ki s? zorganizowane w kompleksy, b?dziesz mia? jako swoich s?siadów innych inwestorów. Taka grupa b?dzie mia?a realny wp?yw na to co dzieje w okolicy, szczególnie w odniesieniu do lokalnych w?adz.

  4. Treeneo po?redniczy we wszystkich niezb?dnych formalno?ciach zwi?zanych z uzyskaniem zezwolenia od Agencji Nieruchomo?ci Rolnych (ANR) na sprzeda?. Firma ma 100% skuteczno?? w uzyskaniu takiej zgody.

  5. Agrofortis GWARANTUJE finansowanie inwestycji nawet do 85% jej warto?ci. Nie musisz stara? si? o kredyt w banku, co znacza, ?e praktycznie ka?dy mo?e zosta? inwestorem w programie. Nawet nie posiadaj?c ?adnego wk?adu mo?esz zacz?? inwestowa? (szczegó?y poni?ej).Finansowanie w programie to interesuj?ce rozwi?zanie oparte o d?wigni? zakupow?.

  6. Treeneo posiada swoje przedstawicielstwo na terenie Wielkiej Brytanii. Oznacza to, ?e na przyk?ad wp?aty na inwestycj? mo?na dokona? na konto w UK w funtach. Sama umowa mo?e by? tak? podpisana w funtach co eliminuje zagro?enia zwi?zane z wahaniami kursów walut.

Jak to dok?adnie dzia?a?

Przyst?puj?c do programu Agrofortis mo?esz wybra? jedn? z czterech opcji inwestycyjnych:

Opcje inwestycyjne Agrofortis

Opcja 1 – na pocz?tek dostajesz 10% rabatu od ceny wybranej dzia?ki, nast?pnie wp?acasz 30% jej warto?ci (po rabacie) i otrzymujesz akt w?asno?ci. Reszt? nale?no?ci za nieruchomo?? sp?acasz w nieoprocentowanych ratach po £60 / 300 PLN na miesi?c.

Opcja 2 – podobna do opcji 1, ale na pocz?tek wystarczy, ?e wp?acisz 15% ceny dzia?ki. W tej opcji tak?e dostajesz rabat w wysoko?ci 5%. Miesi?czna rata w tej opcji to £120 / 600 PLN.

Opcja 3 – pierwsza wp?ata to 6000 PLN (lub jej ekwialent w funtach), niezale?nie od ceny dzia?ki. Tutaj tak?e otrzymujesz akt w?asno?ci, a Twoja miesi?czna rata to £100 lub 500 PLN.

Opcja 4 – aby uruchomi? inwestycj? potrzebujesz tylko £60 / 300 PLN! Nast?pnie miesi?czna rata to ponownie £60 / 300 PLN. W opcji tej podpisujesz umow? przedwst?pn?, która gwarantuje rezerwacj? dzia?ki i zamro?enie ceny. Umowa taka zobowi?zuje obydwie strony do zawarcia umowy sprzeda?y w momencie kiedy zgromadzony kapita? osi?gnie 30% warto?ci dzia?ki (przej?cie na opcj? numer 1) lub 15% (przej?cie na opcj? numer 2, oznacza to zmian? miesi?cznych sp?at na kwot? £120). Wzór takiej umowy przedwst?pnej mo?esz obejrze? klikaj?c tutaj.

 

Przyk?adowy akt notarialny, spisywany w chwili zawarcia umowy sprzeda?y mo?esz obejrze? klikaj?c tutaj.

Zakup nieruchomo?ci w programie Agrofortis nie wi??e si? z ?adnym kredytem czy oprocentowaniem, jest to ratalna sprzeda? na podstawie umowy pomi?dzy kupuj?cym i sprzedaj?cym. Nie ma te? z góry okre?lonej ilo?ci rat czy czasu trwania umowy, poniewa? ilo?? rat zale?y od warto?ci dzia?ki, a ta jest zale?na oczywi?cie od jej wielko?ci i ceny za metr kwadratowy. Dodatkowo mo?esz swoj? nieruchomo?? sp?aca? wi?kszymi kwotami ni? wymienione powy?ej – to zimniejszy ilo?? rat i skróci okres sp?aty.

W razie pyta? zapraszam do kontaktu.

Oferta dzia?ek w programie Agrofortis

W jaki sposób dzia?a d?wignia finansowa?