Dlaczego inwestowanie w grunty rolne jest opłacalne?

Ziemia jest dobrem ograniczonym i nie da jej si? „wyprodukowa?” wi?cej. Wielko?? populacji na naszej planecie stale ro?nie, dlatego popyt na ziemi? tak?e stale ro?nie. Jak ?atwo si? domy?le?, wraz ze wzrostem popytu ro?nie i cena za ziemi?.

Dla przyk?adu tak przedstawia si? wykres obrazuj?cy zmian? ceny hektara ziemi w Polsce na przestrzeni 10 lat od momentu wej?cia Polski do Unii Europejskiej:

Ceny ziemi rolnej 2004Q4 - 2014Q2

Warto podkre?li?, ?e od II Wojny ?wiatowej ceny gruntów nigdy nie tania?y. G?ównym czynnikiem wzrostu warto?ci inwestycji w grunty rolne jest up?yw czasu. Specjali?ci w bran?y przewiduj?, ?e na przestrzeni nast?pnych 15-20 lat ceny gruntów rolnych mog? wzrosn?? o 1000%.

Inwestycje w grunty rolne ma jeszcze sporo innych zalet w stosunku do inwestycji w mieszkania czy nawet dzia?ki budowlane:

 • Ziemia rolna jest ta?sza ni? dzia?ki budowlane
 • Grunty rolne s? ob?o?one najni?szymi podatkami
 • ?rednia roczna stopa zwrotu inwestycji w grunty rolne w Polsce wynosi 20-30% (dane GUS)
 • Grunty rolne mo?na przekszta?ci? w budowlane, co spowoduje wzrost warto?ci praktycznie z dnia na dzie?
 • Niewielkim nak?adem kosztów mo?emy podnie?? warto?? dzia?ki poprzez jej uzbrojenie czy zadbanie o estetyk? terenu (np. skoszenie trawy)

Nale?y tak?e wiedzie?, ?e ceny ziemi w Polsce s? znacznie ni?sze ni? w innych krajach Unii Europejskiej. Tak wygl?da?y ceny za jeden hektar ziemi w roku 2010:

Dysproporcja cen gruntów w Unii Europejskiej
Dysproporcja cen gruntów w Unii Europejskiej

Jakie ma to znaczenie? W roku 2016 nast?pi uwolnienie rynku nieruchomo?ci dla cudzoziemców, co spowoduje nap?yw obcokrajowców chc?cych kupi? tani? ziemi? w Polsce. To oczywi?cie jeszcze bardziej zwi?kszy popyt, czyli wzrost cen. Drugim elementem sugeruj?cym wzrost cen gruntów w najbli?szych latach jest wej?cie Polski do strefy Euro.

Warto jednak wiedzie?, ?e nie wszystkie grunty zdro?ej? a? tak znacznie. Wszystkie grunty rolne w Polsce dziel? si? na klasy bonitacyjne. Klasa gruntu oznacza jej przydatno?? do produkcji rolnej. Grunty klas I-III s? tanie, ale s? one pod ochron? produkcyjn? – nie mog? one by? przekszta?cone w dzia?ki budowlane.

Grunty klas IV-VI b?d? dro?e?, ze wzgl?du na to, ?e nie s? one chronione i oferuj? szerok? palet? mo?liwo?ci przekszta?ceniowych ju? na poziomie gminy. Wed?ug statystyk, ceny tych gruntów równie? rosn? szybciej:

Indeks wartosci cen gruntow ze wzgledu na klasy

Dlatego warto zainwestowa? w grunty tych klas, mimo tego, ?e ich cena jest wy?sza.

Oczywi?cie klasa gruntu nie jest jedynym czynnikiem wp?ywaj?cym na atrakcyjno?? dzia?ki inwestycyjnej. Przy wyborze nale?y zwróci? uwag? na inne parametry:

 • Lokalizacja.  Specjali?ci szacuj?, ?e w najbli?szej dekadzie to co jest dzisiaj zwyk?ymi polami w odleg?o?ci 20-60 kilometrów od du?ych miast i znanych kurortów uzyska wysoki wzrost warto?ci. Jest to sta?y trend zwi?zany z tendencj? do poszukiwania terenów pod budow? nieruchomo?ci z dala od zgie?ku miast.
 • Dojazd. Oczywi?cie jest to jedna z najwa?niejszych cech danego terenu inwestycyjnego, bo przyszli nabywcy ziemi musz? po czym? dojecha? do swojej nieruchomo?ci. Je?eli przy terenie, w który zamierzamy inwestowa? istnieje ju? droga dojazdowa do du?ego miasta, uzyskamy wi?ksze zainteresowanie potencjalnych nabywców.
 • Dost?p do mediów (woda, pr?d, gaz). Oczywi?cie warunkuje to szybko?? rozwoju okolicy oraz daje wi?ksze prawdopodobie?stwo przekszta?cenia gruntu rolnego w budowlany.

Jak inwestowa? w grunty rolne nie maj?c kapita?u i zdolno?ci kredytowej?

W jaki sposób dzia?a d?wignia finansowa?

2 comments

 1. Proszę o więcej informacji. estem zainteresowana tematem ale nie do końca wiem jak to ma dzialac.Place 60 funtow za miesiąc i co dalej? Proszę o bardziej szczegolowe informacje…

  Pozdrawiam
  Marta M

  1. Witam Pani Marto,
   Jest Pani po prostu właścicielką działki. Jeśli wybierze Pani opcję z umową przedwstępną, to ma Pani rezerwację na określoną działkę w cenie obowiązującej w dniu podpisania umowy. Gdy wpłacając £60 (lub więcej, bo £60 funtów to wpłata minimalna) osiągnie Pani 15% lub 30% wartości działki, to wtedy staje pani do aktu własności. Wzrost wartości działki wraz z upływającym czasem jest Pani zyskiem z inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *