Dlaczego inwestowanie w grunty rolne jest opłacalne?

Ziemia jest dobrem ograniczonym i nie da jej si? „wyprodukowa?” wi?cej. Wielko?? populacji na naszej planecie stale ro?nie, dlatego popyt na ziemi? tak?e stale ro?nie. Jak ?atwo si? domy?le?, wraz ze wzrostem popytu ro?nie i cena za ziemi?.

Dla przyk?adu tak przedstawia si? wykres obrazuj?cy zmian? ceny hektara ziemi w Polsce na przestrzeni 10 lat od momentu wej?cia Polski do Unii Europejskiej:

Ceny ziemi rolnej 2004Q4 - 2014Q2

Warto podkre?li?, ?e od II Wojny ?wiatowej ceny gruntów nigdy nie mala?y. G?ównym czynnikiem wzrostu warto?ci inwestycji w grunty rolne jest up?yw czasu. Specjali?ci w bran?y przewiduj?, ?e na przestrzeni nast?pnych 15-20 lat ceny gruntów rolnych mog? wzrosn?? o 1000%.

Inwestycja w grunty rolne ma jeszcze sporo innych zalet w stosunku do inwestycji w mieszkania czy nawet dzia?ki budowlane:

  • Ziemia rolna jest najbardziej pierwotn? form? nieruchomo?ci, pierwsz? w „?a?cuchu pokarmowym” rynku. Z tego wzgl?du jest stosunkowo ta?sza ni? na przyyk?ad dzia?ki budowlane
  • Grunty rolne s? ob?o?one najni?szymi podatkami
  • ?rednia roczna stopa zwrotu inwestycji w grunty rolne w Polsce wynosi 20-30% (dane GUS)
  • Grunty rolne mo?na przekszta?ci? w budowlane, co spowoduje wzrost warto?ci praktycznie z dnia na dzie?
  • Niewielkim nak?adem kosztów mo?emy podnie?? warto?? dzia?ki poprzez jej uzbrojenie czy zadbanie o estetyk? terenu (np. skoszenie trawy)

Nale?y tak?e wiedzie?, ?e ceny ziemi w Polsce s? znacznie ni?sze ni? w innych krajach Unii Europejskiej. Tak wygl?da?y ceny za jeden hektar ziemi w roku 2010:

Dysproporcja cen gruntów w Unii Europejskiej
Dysproporcja cen gruntów w Unii Europejskiej

Jakie ma to znaczenie? Oczywi?cie wi?ksze zainteresowanie inwestorów zagranicznych co jeszcze bardziej zwi?ksza popyt i wzrost cen.

Warto jednak wiedzie?, ?e nie wszystkie grunty zdro?ej? a? tak znacznie. Wszystkie grunty rolne w Polsce dziel? si? na klasy bonitacyjne. Klasa gruntu oznacza jej przydatno?? do produkcji rolnej.

Grunty klas I-III, czyli te o najwy?szej przydatno?ci do produkcji rolnej, s? tanie, ale s? one pod ochron? produkcyjn? – nie mog? one by? przekszta?cone w dzia?ki budowlane.

Grunty klas IV-VI, w g?ównej mierze nieu?ytki i ziemia s?aba jako?ciowo w kontek?cie produkcji rolnej, b?d? dro?e? ze wzgl?du na to, ?e nie s? one chronione i oferuj? szerok? palet? mo?liwo?ci przekszta?ceniowych ju? na poziomie gminy. Wed?ug statystyk, ceny tych gruntów równie? rosn? szybciej:

Indeks wartosci cen gruntow ze wzgledu na klasy

Dlatego warto zainwestowa? w grunty tych klas, mimo tego, ?e ich cena jest wy?sza.

Oczywi?cie klasa gruntu nie jest jedynym czynnikiem wp?ywaj?cym na atrakcyjno?? dzia?ki inwestycyjnej. Przy wyborze nale?y zwróci? uwag? na inne parametry:

  • Lokalizacja.  Specjali?ci szacuj?, ?e w najbli?szej dekadzie to co jest dzisiaj zwyk?ymi polami w odleg?o?ci 20-60 kilometrów od du?ych miast i znanych kurortów uzyska wysoki wzrost warto?ci. Jest to sta?y trend zwi?zany z tendencj? do poszukiwania terenów pod budow? nieruchomo?ci z dala od zgie?ku miast.
  • Dojazd. Oczywi?cie jest to jedna z najwa?niejszych cech danego terenu inwestycyjnego, bo przyszli nabywcy ziemi musz? po czym? dojecha? do swojej nieruchomo?ci. Je?eli przy terenie, w który zamierzamy inwestowa? istnieje ju? droga dojazdowa do du?ego miasta, uzyskamy wi?ksze zainteresowanie potencjalnych nabywców.
  • Dost?p do mediów (woda, pr?d, gaz). Oczywi?cie warunkuje to szybko?? rozwoju okolicy oraz daje wi?ksze prawdopodobie?stwo przekszta?cenia gruntu rolnego w budowlany.

A czy ziemi? roln? mo?e kupi? ka?dy? Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzeda?y nieruchomo?ci Zasobu W?asno?ci Rolnej Skarbu Pa?stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 27 kwietnia 2016 r., poz. 585) reguluje mo?lwo?ci obrotu ziemi? roln? i stawia szereg obostrze? w tym temacie, tak?e w obrocie ziemi? prywatn?. Jak je obej??? Czytaj dalej…

Jak inwestowa? w grunty rolne nie maj?c kapita?u i zdolno?ci kredytowej?

W jaki sposób dzia?a d?wignia finansowa?