Program partnerski

Program Agrofortis to nie tylko doskona?y sposób na zakup w?asnej ziemi w malowniczych regionach Polski, ale tak?e okazja, aby zarobi? dodatkowe pieni?dze.

Dzi?ki polecaniu programu Agrofortis swoim przyjacio?om i rodzinie, mo?esz sfinansowa? swoj? inwestycj?, a tak?e uzyska? dodatkowy dochód pasywny.

Nie musisz si? obawia?, ?e nie znasz si? na rynku nieruchomo?ci gruntowych czy na inwestycjach, poniewa? Treeneo organizuje regularne szkolenia, sympozja i webinary, dzi?ki którym osoby, które b?dziesz poleca? b?d? mog?y si? dowiedzie? wi?cej o Agrofortis i Treeneo. Do tego istnieje, tak?e w Wielkiej Brytanii, sie? partnerów, którzy w przyjemno?ci? pomog? i udziel? informacji na temat programu i innych tematów zwi?zanych z inwestycjami.

Chcesz wiedzie? wi?cej? Wype?nij poni?szy formularz lub zadzwo?: 07840 181 243.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Miasto, w którym mieszkasz

Dodatkowe informacje