Stare Kawkowo

Przepi?kny kompleks dzia?ek po?o?ony w okolicy wsi Stare Kawkowo i wsi Skolity. Przepi?kne warmi?skie krajobrazy, oraz otoczenie lasów i jezior sprawia, ?e ta okolica zwana jest Warmi?sk? Oaz? Spokoju. To wszystko tylko 23 km od Olsztyna.

Spokój Warmii, przy jednoczesnej blisko?ci du?ego miasta jakim jest Olsztyn, z pewno?ci? wp?ywa na potencja? inwestycyjny tego miejsca. Niedu?a odleg?o?? od zabudowa?, pozwoli na uzyskanie Warunków Zabudowy w przysz?o?ci.

Najbli?ej kompleksu znajduje si? jezioro Skolickie – niedu?y, ale bardzo malowniczy zbiornik.

Specyfikacja otoczenia sprawia, ?e jest to miejsce z du?ym potencja?em inwestycyjnym, a inwestorzy mog? liczy? na zyski zwi?zane z rozwojem okolicy o zabudow? rezydencjonaln?.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki

 

Mapy kompleksu

Stare_Kawkowo_mapa_podzialu