Sąpłaty

W kompleksie znajduj? si? dzia?ki o regularnym kszta?cie, o powierzchni oko?o 3000m².Oferowane nieruchomo?ci znajduj? si? nad jeziorem S?p?aty. Oferowany teren nie jest zalesiony, grunty przystosowane do zabudowy jednorodzinnej. Zdecydowanym atutem tego miejsca jest bardzo bliska odleg?o?? od miasta Olsztyn.

  • Dojazd do nieruchomo?ci drog? gminn?.
  • Dzia?ki w odleg?o?ci zaledwie 33 km od Olsztyna, z dobrym po??czeniem komunikacyjnym.
  • Bliska zabudowa jednorodzinna

Oferowane dzia?ki doskonale wyselekcjonowane pod wzgl?dem wyj?tkowo?ci lokalizacji, ?atwo?ci dojazdu, celowo przygotowane jako doskona?a lokata kapita?u. Bardzo niskie op?aty gruntowe, jak i blisko?? infrastruktury potrzebnej do codziennego ?ycia, po za wymienionymi atutami maj? dodatkowo wp?ywa? na du?y i skuteczny potencja? wzrostu ceny. Doskona?e narz?dzie do lokowania w?asnych ?rodków.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki

 

Mapy kompleksu