Purda

Kompleks dzia?ek rolnych z mo?liwo?ci? uzyskania warunków zabudowy w miejscowo?ci Purda. Dzia?ki s? po?o?one niezwykle malowniczo, w otoczeniu lasów.

Przy kompleksie znajduj? si? dwa ma?e zbiorniki wodne, a w niedalekiej odleg?o?ci kilka jezior. Po?o?enie w starannie wyselekcjonowanych miejscach na Mazurach sprawia ?e te dzia?ki s? okazj? inwestycyjn?.

Ze wzgl?du na niedalek? odleg?o?? Purdy od miasta oraz pi?kne okoliczno?ci przyrody jest ona uwa?ana za topow? lokalizacj? przez mieszka?ców Olsztyna i okolic.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki

 

Mapy kompleksu

Purda_widok_geodezyjny