Guty

W kompleksie znajduj? si? dzia?ki o pod?u?nym kszta?cie, o powierzchni od 3000 do 5000 m². Nieruchomo?ci znajduj? si? na terenie znanych Wielkich Jezior Mazurskich. Oferowany teren nie jest zalesiony, grunty przystosowane do zabudowy jednorodzinnej. Zdecydowanym atutem tego miejsca jest bardzo bliska odleg?o?? od miasta Gi?ycko.

  • Dojazd do nieruchomo?ci drog? gminn?.
  • Ka?da z dzia?ek nabywa udzia? we wspólnej pla?y.
  • Bliska zabudowa jednorodzinna

Oferowane dzia?ki doskonale wyselekcjonowane pod wzgl?dem wyj?tkowo?ci lokalizacji, ?atwo?ci dojazdu, celowo przygotowane jako doskona?a lokata kapita?u. Bardzo niskie op?aty gruntowe, jak i blisko?? infrastruktury potrzebnej do codziennego ?ycia, po za wymienionymi atutami maj? dodatkowo wp?ywa? na du?y i skuteczny potencja? wzrostu ceny. Doskona?e narz?dzie do lokowania w?asnych ?rodków.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki