Blanki

Nowy kompleks dzia?ek na pó?nocnej cz??ci jeziora Blanki, po?o?ony w sercu warmi?skiej przyrody. W kompleksie dzia?ki z widokiem na jezioro, jak i z bezpo?redni? lini? brzegow? jeziora, z udzia?em w pla?y. W kompleksie znajduj? si? dzia?ki rolne o powierzchni od 3000 m² do 5000 m², z bezpo?rednim dojazdem wprost z drogi gminnej. W bliskiej okolicy powstaje kompleks dzia?ek budowlanych pod zabudow?, co w bezpo?redni sposób wp?ynie na wzrost warto?ci oferowanych dzia?ek.

  • W najbli?szej okolicy czyste pi?kno warmi?skiego krajobrazu, zabudowa siedliskowa, ró?norodne ptactwo oraz dzika zwierzyna.
  • Teren w odleg?o?ci zaledwie 13 km od Lidzbarka Warmi?skiego, w którym znajduje si? Hotel Krasicki, który w 2012 r. uznany zosta? przez stowarzyszenie hoteli International Hotel Awards, najlepszym hotelem na ?wiecie.
  • Bior?c pod uwag? fakt, i? dzia?ki z lini? brzegow? jezior w Polsce s? wyceniane, a? dziesi?ciokrotnie ni?ej od podobnych dzia?ek w Europie zachodniej, stanowi to ogromny czynnik wzrostu dla warto?ci oferowanych dzia?ek z lini? brzegow?.
  • Na pó?nocnej cz??ci jeziora Blanki, znajduj? si? liczne gospodarstwa agroturystyczne, co doskonale wpisuje si? w rozwój turystyczny najbli?szej okolicy. Jezioro s?ynie z dorodnych okazów sandacza i szczupaka.

Oferowane dzia?ki doskonale wyselekcjonowane pod wzgl?dem wyj?tkowo?ci lokalizacji, ?atwo?ci dojazdu, celowo przygotowane jako doskona?a lokata kapita?u. Bardzo niskie op?aty gruntowe, jak i blisko?? infrastruktury potrzebnej do codziennego ?ycia, po za wymienionymi atutami maj? dodatkowo wp?ywa? na du?y i skuteczny potencja? wzrostu ceny. Doskona?e narz?dzie do lokowania w?asnych ?rodków.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki

 

Widok z lotu ptaka

 

Mapy kompleksu