Barczewko

Malowniczo zlokalizowany kompleks dzia?ek na wzniesieniu, po?o?ony miedzy zabudowaniami Barczewka, a lini? brzegow? jeziora Wad?g. Miejscem relaksu i wypoczynku Olsztynian. Dzia?ki w odleg?o?ci zaledwie 8 km od Olsztyna, z bardzo dobrym po??czeniem komunikacyjnym z Olsztynem i mo?liwo?ci? dojazdu z dwóch stron drogami krajowymi.Dzia?ki rolne o du?ej powierzchni ponad 3000 m2, z ka?dej dzia?ki widok na jezioro. Dojazd do kompleksu drog? gminn?. Na przedmiotowym terenie uchwalone jest studium uwarunkowa?, zak?adaj?ce przeznaczenie dzia?ek pod zabudow? jednorodzinn?.

Oferowane dzia?ki doskonale wyselekcjonowane pod wzgl?dem wyj?tkowo?ci lokalizacji, ?atwo?ci dojazdu, celowo przygotowane jako doskona?a lokata kapita?u. Bardzo niskie op?aty gruntowe, jak i blisko?? infrastruktury potrzebnej do codziennego ?ycia, po za wymienionymi atutami maj? dodatkowo wp?ywa? na du?y i skuteczny potencja? wzrostu ceny. Doskona?e narz?dzie do lokowania w?asnych ?rodków.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki

 

Widok z lotu ptaka

 

Mapy kompleksu