Oferta

Oto lista kompleksów dost?pnych w ofercie programu Agrofortis:

Aby rozpocz?? swoj? inwestycj?, nale?y zarejestrowa? si? na stronie firmy Treeneo. Przy rejestracji mo?esz za?o?y? konto testowe, które umo?liwi Ci dost?p do programu bez potrzeby zakupu dzia?ki przez 14 dni.

Je?li masz jakie? pytania, skontaktuj si? ze mn? ju? dzi?.

Jak inwestowa? w grunty rolne nie maj?c kapita?u i zdolno?ci kredytowej?

Dlaczego inwestowanie w grunty rolne jest op?acalne?