Inwestycje w grunty rolne – bezpieczne, bez zdolności kredytowej, już od £60 miesięcznie

Czy zastanawia?e?/zastanawia?a? si? kiedykolwiek jak b?dzie wygl?da? Twoja emerytura? Czy wiesz, ?e podstawowa emerytura w Wielkiej Brytanii to tylko oko?o £550 miesi?cznie? I to pod warunkiem, ?e przepracujesz na Wyspach 35 lat…

Utrzymanie si? z podstawowej stawki emerytalnej b?dzie praktycznie niemo?liwe, potrzebne jest dodatkowe ?ród?o dochodu. Oczywi?cie oznacza to inwestycje. Mo?e by? to plan emerytalny czy inwestycje w papiery warto?ciowe. Do tego potrzebna jest jednak wiedza, czas, a czasem i mocne nerwy. Aktywem, w którego inwestowanie jest bezpieczne i daj?ce mo?liwo?ci sta?ego wzrostu warto?ci s? nieruchomo?ci.

Wystarczy przeanalizowa? informacje o zmianach cen nieruchomo?ci, aby zobaczy? trend wzrostowy. Dla przyk?adu oto zmiany warto?ci domów w UK od 1983 roku:


?ród?o: tradingeconomics.com

A tak przedstawia si? to dla ró?nych krajów w okresie ostatnich 10 lat:

?ród?o: Global Property Guide

Inwestowanie w domy czy mieszkania jest ?wietn? lokat?. Oczywi?cie kupno nieruchomo?ci i nie wynajmowanie jej by?oby krokiem nieco nieprzemy?lanym, tak wi?c  jest to inwestycja wymagaj?ca zaanga?owania. Przede wszystkim rzadko kogokolwiek sta? jest na zakup mieszkania za gotówk?, wi?c musimy uzyska? kredyt hipoteczny z banku – o ile oczywi?cie mamy zdolno?? kredytow? i wk?ad w?asny.

Mieszkanie musimy wynaj??, martwi? si? o to czy najemca zap?aci czynsz, czy nie zniszczy naszej w?asno?ci, nie zad?u?y nieruchomo?ci u dostawców mediów. Mieszkanie musimy od czasu do czasu wyremontowa?, wymieni? stare lub uszkodzone sprz?ty i meble.

Dlatego chcia?bym przedstwi? Ci propozycj? inwestycji w nieruchmo?ci, która jest bezpieczna, nie wymaga du?ego zaanga?owania ani kapita?u, a zwrot z inwestycji jest wielokrotnie wy?szy. Mam tu na my?li inwestycj? w GRUNTY ROLNE.

Dlaczego inwestowanie w grunty rolne jest op?acalne?

Jak inwestowa? w grunty rolne nie maj?c kapita?u i zdolno?ci kredytowej?

W jaki sposób dzia?a d?wignia finansowa?